Gösterilecek bir şey yok.

BALIKESİR BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

  1. BÖLÜM

AMAÇ

MADDE 1: Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95. maddeleri ile üstlendikleri

“Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Balıkesir  Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır

KAPSAM

MADDE 2: Bu yönerge;

                        a)Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Çalışma Komisyonu’nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini,

                        b-)CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek CMK ilçe temsilcilerinin atama, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,

                        c-)CMK Uygulama Servisi’nin kuruluş, çalışma şekli, görev ve yetkilerini,

                        d-)CMK uygulamasında görev alacak avukatların saptanması, çalışma şekli, meslek içi eğitimleri, avukatların görevlendirmelerinde meydana gelen aksaklıkların giderilmesi, ücret ve masraf ödemelerinin yöntem ve esaslarını kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3:-Bu yönergenin uygulanmasında aşağıdaki tanımların bilinmesi gerekir.

                        a) Görevli Avukat: Bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Balıkesir Barosu CMK sistemine katılmış ve müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

                        b) Müdafi: Bu yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

                        c) Vekil: Bu yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

                        d) Görev Puanı: Yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı

                        e)Ortalama Puan: CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı

                        f) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

                        g) Müvekkil: Bu yönerge gereği hukuki yardım istemlerinden yararlanan kişileri

                        h) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evre

                        ı)Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.

                                                              2. BÖLÜM

                                           ORGANLAR VE GÖREVLERİ:

Baro Yönetim Kurulu:

MADDE 4  :     Bu yönergenin uygulanmasında, ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönergede düzenlenmeyen konularda son karar organı Balıkesir  Barosu Yönetim Kurulu’dur.

CMK Çalışma Komisyonu:

MADDE 5  :   CMK uygulamasının daha sağlıklı, verimli, koordineli olarak yerine getirilebilmesi, müdafi atamalarında ortaya çıkabilecek sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması, uygulama birliğinin sağlanması ilgili yasa ve yönetmelik gereklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Balıkesir Barosu Bünyesinde ‘’CMK ÇALIŞMA KOMİSYONU’’ kurulur.

                   CMK Çalışma Komisyonu, CMK uygulamalarından sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından baro  üyeleri arasından görevlendirilecek beş asıl ve gönüllü üyelerden oluşur.

                   Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki CMK Çalışma Komisyonu üyeleri, baro seçimi genel kurullarını izleyen bir ay içinde Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                   Hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilerek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezaları ile cezalandırılmış olan avukat CMK Çalışma Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

                   Başkanın yanı sıra bir başkan yardımcısı ile bir yazman üye CMK Çalışma Komisyonu üyeleri arasından ilk toplantıda yapılacak seçimle belirlenir. Toplantılarda ve seçimlerde 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantılara asıl üyelerin katılımı zorunlu olup oylamalarda asıl üyeler oy kullanırlar.

                   Bir yıllık çalışma dönemi içersinde mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya ya da toplamda altı toplantıya katılmayan üyenin görevine CMK Çalışma Komisyonu’nun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir. Bu takdirde karar tarihinden itibaren bir ay içersinde Baro Yönetim Kurulu tarafından yeni bir atama yapılır.

Görevleri:

MADDE 6 :       a-)CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını değerlendirmek,

                                b-)Nöbet çizelgelerini düzenlemek,

                               c-)CMK Uygulama Servisi’nin müdafi görevlendirmelerinde eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,

                           d-)CMK Uygulama Servisi tarafından iletilen ve müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeyi incelemek ve  karar vermek,

                              e-)Müdafi istekleri konusunda CMK Uygulama Servisi’nin çalışma ilkelerini belirlemek,

                              f-) CMK Uygulama Servisinden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evraklardan yönetmeliğe uygun olmayanları ilgilisine iade etmek,

                                       g-)Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümünü sağlamak,

                             h-)Müdafi atamaları ile ücret ödemeleri hakkında CMK Uygulama Servisi tarafından her ayın sonunda hazırlanan raporları incelemek, söz konusu raporları esas almak suretiyle uygulamada karşılaşılan sorunlar ile saptanan hukuka aykırılıkları Baro Yönetim Kurulu’na sunmak,

                              ı-)Meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların yer ve zamanını tespit ile yönetmek, konuşmacıları belirleyerek bu kişilerin faaliyetlere katılım ve organizasyonunu sağlamak,

CMK Uygulama Servisi:

MADDE 7 :  Baro bünyesinde müdafilik hizmetine ilişkin işlemlerin yürütülmesi için CMK Uygulama Servisi adında ayrı bir hizmet birimi kurulur.CMK Uygulama Servisi, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere gerektiğinde 24 saat hizmet verir.

                              CMK Uygulama Servisi, yeteri kadar personelden oluşur. Ancak gerekli görülmesi halinde Baro Yönetim Kurulu tarafından, Baro’ya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir veya birden fazla avukat CMK Uygulama Servisi Sorumlusu sıfatıyla sözleşmeli olarak görevlendirilebilir.

Görevleri:

MADDE 8 :

                   a-) CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvuru kayıtlarını yaparak CMK Çalışma Komisyonu’nun değerlendirmesine sunmak,

                   b-) Müdafi başvurusu kabul edilen ve/veya CMK Eğitim Sertifikası alan avukatlar hakkında CMK Müdafi Sicili tutmak,

                   c-) Müdafi isteklerini değerlendirerek, CMK Çalışma Komisyonu tarafından hazırlanan nöbet çizelgeleri gereğince ve eşit dağıtım ilkesine uygun olarak gerekli görevlendirmeyi yapmak,

                   d-) Müdafilerden gelen CMK uygulaması ile ilgili şikayet, itiraz, görev iadesi, ve istifa gibi her türlü dilekçeyi kaydederek karar verilmek üzere CMK Çalışma Komisyonu’na iletmek,

                   e-) Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları kabul ederek yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan evrakları karar vermek üzere CMK Çalışma Komisyonu’na iletmek,

                   f-) Müdafilerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda yardımcı olmak,

                   g-) CMK Çalışma Komisyonu tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim, seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesi ve organizasyonunda CMK Çalışma Komisyonu’na yardımcı olmak,

                     h-) Bu yönerge uyarınca yaptırım olarak ceza puanı uygulanması belirtilen durumlarda ceza puanı uygulamak ve CMK çalışma komisyonunun bilgisine sunmak

CMK İlçe Temsilcileri:

MADDE 9 : Baro Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadığı takdirde Baro İlçe Temsilcileri, CMK İlçe Temsilcisi olup bu yönergenin 8.maddesinin a,c,d,f,g,h bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.Müdafilerden gelen ücrete ilişkin makbuz ve evrakları karar verilmek üzere CMK Uygulama Servisine iletirler.

Genel Eğitim Çalışması:

MADDE 10

                   Sertifikalı eğitim çalışmasının dışında, CMK Çalışma Komisyonu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile ihtiyaç duyulması halinde tüm müdafilere yönelik olarak katılımı zorunlu eğitim çalışmaları düzenlenebilir.

                                                          3.BÖLÜM

                                                  GENEL ESASLAR

Avukat Görevlendirme Esasları

MADDE 11: CMK uyarınca Avukat Görevlendirme yetkisi yalnızca  Baro Başkanlığına  aittir. Baro bu yetkisini Balıkesir il sınırları içersinde kullanır. Hizmetin aksamamasına yönelik tüm tedbirler Baro Başkanlığı tarafından alınır.

                       CMK gereği müdafii atanması gereken hallerde soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makamlarca avukat görevlendirmesi talebi üzerine Baro Başkanlığı tarafından yapılır.

                     Görevlendirmeler puan sistemine göre dağıtılır. Görevli avukatların puanları, kabul ettikleri görev puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları  red puanlarının toplamından oluşur. Görev puanları, görev için CMK ücret tarifesinde belirlenmiş olan tarife rakamının 1/10′ u olarak belirlenir. Red puanı ise o görevin kabulü halinde alınacak görev puanına eşittir.

                   Gece görevlendirmeleri saat 20:00-08:00 saatleri arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri olup gece görev puanı; göreve gündüz verilen puanın yarısına eşittir. Ancak gece red puanı gündüz red puanına eşittir.

                         Soruşturma görevlendirmeleri, nöbet günü listede yer alan avukatlardan puanı en düşük olan ilk sıradaki avukatın öncelikli aranması suretiyle puan sırasına göre yapılır.

Soruşturma ve kovuşturma evresinin puanları ayrı tutulur.

Avukatlar sadece soruşturma evresinde veya sadece kovuşturma evresinde görev alabilirler. Bu avukatların tercihi ile belirlenir. Ancak ; soruşturma evresinde görev alan avukatlara bu görevleri nedeni ile kovuşturma safhasında  mahkemelerce görev gönderildiği taktirde avukat bu kovuşturma görevini takip etmek ve kovuşturma aşamasında müdafii/vekil sıfatı ile bulunmak zorundadır.

                        Görevlendirme listelerine yeni eklenenler ve daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen; askıya alma, çıkma ve çıkarılma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından tekrar eklenecek olanlar ortalama puanla sisteme dahil olurlar. Sisteme dahil olma başvuru tarihini izleyen ayın ilk haftasında  gerçekleştirilir.

                        Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği  halde görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek baroya bildirilen kişilere ayrı birer avukat ataması yapılır ve görevlendirmelere ilişkin görevlerden bir tanesi silinir. Menfaat çatışması ile ilgili olarak avukat beyanı esas alınır.Değerlendirme CMK Çalışma  Komisyonu tarafından yapılır.

                          Kovuşturma evresinde müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, haklı mazereti halinde görevlendirilmesine  ilişkin yazıya dayanarak Balıkesir Barosu listesinde yer alan başka bir avukata yetki verebilir.

                         Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanuni engellerle davadan çekilmesi halinde, görevlendirildiği dosyadan yeniden yapılacak avukat talebi üzerine baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

                        Görevlendirmeler bilgisayar otomasyonu üzerinden yapılır. Görev bildirimleri her türlü teknolojik araçla yapılabilir. Görevlendirmeler, Balıkesir Barosu’nun CMK müdafi ve vekil görevlendirmeleri konusunda süregelen ilkelerine ilişkin veri ve ölçütlerin bilgisayar programına aktarılması ile oluşan kurallar çerçevesinde yapılır.

                        Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu, öncelikle CMK Çalışma Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi veya CMK Çalışma Komisyonu tarafından iletilecek önerileri değerlendirilmek suretiyle görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

Görevin Sona Ermesi

MADDE 12 – Gerek zorunlu müdafilik ve vekillik hallerinde ve gerekse ilgili kişinin talebi ile görevlendirilen avukatın görevi, soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi; kamu davası açılması halinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi ile, kovuşturma evresinde esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve her halde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi halinde sona erer.

                        Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu görevinin devam ettiği mercie iletir. Avukatın görevden çekilmesi konusundaki  bildiriminin değerlendirilmesi sonrasında ilgili kişi için yeni avukat talebi yine ilgili yönetmelik usulüne  göre yapılır.

                        Soruşturma evresinin hangi aşamasında olursa olsun birden fazla sanık hakkında görevlendirme bulunması halinde, sanıklar arasında menfaat çatışması bulunması durumunda sadece bir sanık için müdafilik devam eder.Diğer tüm sanıklar hakkında görev sona erer.

                        Davanın yetkisizlik ile başka bir il veya ilçeye nakli halinde avukatın görevi sona erer. Birleştirme durumunda ise birleştirme ile esası kapanan dosyalardaki avukatların görevi sona erer. Bu durumda esası devam eden avukatlar için görevlendirme devam eder.

                        Mücbir bir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında, bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın görevi, müdafiliğine karar verilmemiş mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer. Kovuşturma aşamasındaki görevleri ise bu görevlerini  halen görevlendirme listesinde yer alan başka bir görevli avukata ücretsiz takip etmek üzere devretmesi durumunda sona erer.

                        Hukuki yardım isteminde bulunulan için özel vekil atanması durumunda görevli avukatın görevi sona erer. Bu durumda görevli avukat, gerek soruşturma aşamasında gerekse de kovuşturma aşamasında orada bulunduğunu ancak özel vekillik durumu söz konusu olduğunu tutulan tutanak veya duruşma zaptına yazdırması durumunda ücrete hak kazanır. Aksi halde ücret talep edemez.

                        Baro tarafından görevlendirilerek görev yerinde hazır bulunduğu tespit edilen avukatın, şikayetten vazgeçme, ifadesi alınmaksızın evrak üzerinde inceleme yapılarak salıverilme, evrak eksikliği sebebiyle şüpheli veya sanığın geri götürülmesi ve görüşme talebinin reddedilmiş olması gibi nedenlerle soruşturmaya devam edilemeyen hallerde avukata yasal tarifede belirtilen ücreti ve masrafları ödenir.

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri  

MADDE 13 –  a-Görev çizelgesinde yer alan avukatların görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine atanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

                        b- Görevli avukatlar Baro tarafından istenildiği zaman yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve araçlarla vermek zorundadırlar.

                        c- Görevlendirmelerle ilgili Baroya verilen bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan sorumluluk avukata ait olup, gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa ücretin iadesi söz konusudur.

                        d- Görevli avukatlar atandıkları görevle ilgili olarak karşılaştıkları hukuka aykırılıkları tespit eder ve sorumluları hakkında gerekli başvuruları yaparlar. Bu hukuka aykırılıklar ve yapılan başvurularla ilgili olarak Baro Başkanlığına ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüdürler.

                        e- Görevli avukatlar görevlendirme, puan , ceza puanı ve benzeri konulardaki itirazlarını bir ay içinde CMK Çalışma Komisyonuna yaparlar.   

Ücret ve Giderler     

MADDE 14 :  Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde ödenir.

                        Görevlendirilmesi ile görev yerinde hazır bulunduğu tespit olunan görevli avukata kendi iradesi dışında bir nedenle soruşturmaya devam edilmemiş olması durumunda ve haklı sebeplerle usulüne uygun olarak avukatlıktan çekildiği takdirde tarifede belirlenen ücret ödenir.

                        Yargı yerlerince talimatla yapılan işlerde, avukata esas mahkemesi için tarifede belirilen ücretin yarısı ödenir.

                        Mahkeme görevlendirmelerinde avukat, görevlendirme tarihini takip eden ilk celse tarihindeki yasal tarife üzerinden ücret almaya hak kazanır.

                        Yargıtay incelemesi sonunda kararın bozulması ve dosyanın yeniden esasa kaydı halinde avukat yeni ücret almaya hak kazanamaz.

                        Mahkemeler tarafından ilk celsede yetkisizlik, görevsizlik, davanın nakli veya başka nedenlerle müdafilik görevini sona erdiren kararların verilmesi halinde yasal tarifede belirtilen ücretin tamamı ödenir.

                                                           4. BÖLÜM

                                           MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

MADDE  15 – CMK görevlendirme listelerinde yer almak üzere ilk kez başvuran avukatlar düzenlenecek eğitim seminerine katılmak zorundadırlar. Seminerin tarihi ve yeri önceden belirlenmek koşulu ile ilgililere duyurulur. Eğitime katılanlara katılım belgesi verilir ve bundan sonra görev listesine dahil edilirler.

                        CMK Çalışma Komisyonu ‘nun teklifi üzerine Baro Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulduğu hallerde tüm görevli avukatlara yönelik olarak kapsamlı eğitim çalışmaları düzenlenebilir.

                        Baro Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda CMK görevlendirme listelerinde yer alan tüm avukatlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu bu toplantılara katılımı zorunlu tutabileceği gibi, toplantılara katılımı görevlendirme listelerinde kalma şartı olarak ta belirleyebilir.

                                                           5. BÖLÜM

                                                   YAPTIRIMLAR   

Uyarı                               

MADDE16  :   Görevli avukatlardan;

a. Kabul ettikleri görevi  geçerli bir mazereti olmaksızın iade edenler,

b. Kabul ettikleri göreve, görevi kabul anından itibaren geçerli bir mazereti olmaksızın şehir içinde 30 dakika şehir dışı 60 dakika  içinde gitmediklerinden aynı talebe yeni görevlendirme yapılmasına neden olanlar,

c. Bu yönerge gereğince  görevlendirmesi olmadığı halde ve geçerli bir mazereti olmaksızın görev yapanlar,

d.   Disiplin kovuşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

e.    Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

CMK Çalışma Komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Ayrıca Yönetim Kurulu, görevlerini gereği gibi yerine getirmeyen avukattın görevlendirme listesinden geçici olarak  çıkarılmasına karar verebilir. Bu durumda avukata yeni görevlendirme yapılmaz. Avukatın takip etmekte oldukları işlere ilişkin yetki ve sorumlulukları devam eder. Ancak gerektiği hallerde CMK görevinin aksamaması için avukatın takip etmekte olduğu işler için CMK Çalışma Komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yeniden avukat görevlendirmesi yapılabilir. 

Çıkarma                          

MADDE 17 : Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan bu yönergenin uygulanmasına yönelik fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılabilir.

Görevli avukatlardan;

a.   İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 16. maddesi uyarınca iki kez yazılı olarak uyarılanlar,

b. Bu Yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

CMK Çalışma Komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar. Bu madde hükmü uyarınca listeden çıkarılan görevli avukatların takip etmekte oldukları işlere ilişkin yetki ve sorumlulukları; listeden çıkarılma nedeni, genel avukatlık hukukuna ilişkin bir nedenden dolayı disiplin soruşturması açılmasını gerektirmiyorsa devam eder. Listeden çıkarılan görevli avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu baro başkanlığına sunar.  

                        Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler.  

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında konu görüşülmek üzere Yönetim

Kurulu’ na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenir.  

6. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

            Bu yönergenin uygulanmasında CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ve CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümleri esas alınır.

Yürürlük                         

MADDE 17 :  Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu’nun 25.11.2011 tarih ve 33/28 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, 26.11.2011  tarihinde yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile önceki yönerge yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde  18: Bu yönerge hükümleri Balıkesir Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.