1-) GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ TEŞVİĞİ:
10.02.2016 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 10.02.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yasaya göre;

“ Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır”.

Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınızı daha ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olarak tesis ettirmiş olmalısınız. Gayrimenkul sermaye iradı için vergi mükellefi olmanız teşvikten yararlanmanız için engel teşkil etmiyor.
Kazanç istisnası için, 10.02.2016 tarihinden itibaren ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle adına ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 10.02.2016 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün bulunmamaktadır.
Aynı zamanda yaş itibariyle 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. Yani 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için bu istisnadan faydalanamazsınız.
İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. Yani işe başladığınız tarihten itibaren 10 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmak zorundasınız. Bu süreyi kaçıran geçirenler istisnadan faydalanamazlar.
Kendi işinizin başında bulunmalı, başka bir deyişle işinizde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.
Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir. Yani iki arkadaş adi ortaklık şeklinde bir şirket kurup bu indirimden yararlanmanız için her ikinizin de genç girişimci şartlarını taşıması gerekir (her ikisinin de 29 yaşını doldurmamış olması, işin başında bulunması, işe başlamanın ikisi tarafından zamanında bildirilmiş olması gibi).

( Detaylı açıklamalar: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 20.nci madde ve 292 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği )

2-) BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ TEŞVİĞİ:

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.06.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yasaya göre;
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibaren, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların tescil işlemleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında bağlı bulundukları vergi dairesinden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine yapılacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, Bağ-Kur kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.
Ticari kazanç veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız gerekiyor. Yani mevcut işletmenizi kapatıp yeniden bir işletme açmanız halinde bu destekten yararlanma imkanınız bulunmuyor.
Destekten yararlanmak için, 01.06.2018 tarihinden itibaren ticari veya mesleki faaliyetiniz nedeniyle adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün değil.
Yaş itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. Yani 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için bu istisna geçerli değildir.
Kendi işinizin başında bulunmalı, fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.
Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten faydalanacaktır.
Detaylı açıklamalar: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin 5 fıkrası ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2018/28 sayılı Genelgesi )