TAAHHÜTNAME

TAAHHÜTNAME

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı olacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda; 5510 sayılı kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup staj süresi içerisinde bu durumumun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliğine derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini, stajımı kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan Sosyal Güvenlik Priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt ederim.

 

TARİH:

AD-SOYAD:

İMZA:

Taahhütname’yi indir