BALIKESİR BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU YÖNERGESİ

KABUL TARİHİ:

 

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK

Amaç :
MADDE 1 : Bu yönergenin amacı, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 176-181 maddeleri ile 14.11.2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin Balıkesir Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.

Kapsam :
MADDE 2 : Bu yönerge; Balıkesir Barosu ‘Adli Yardım Bürosu’nun kuruluşunu, işleyişini, organların görev ve yetkileri ile büronun gelir ve giderlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ

Adli yardım bürosu :
MADDE 3 : Adli yardım hizmetleri, baro yönetim kurulunun sorumluluğunda ve Balıkesir Merkez İlçe sınırları içerisinde ‘Adli Yardım Bürosu’, bu sınırlar dışındaki ilçe merkezlerinde ‘Adli Yardım Temsilcisi’ tarafından yürütülür.
Adli yardım bürosu; yürütme kurulu, görevli avukatlar ve büro personelinden oluşur.

Büro personeli :
MADDE 4 : Adli yardım bürosunda, bir adli yardım büro şef sekreteri ve yeterli sayıda yardımcı personel çalışır. Büro personeli, adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve adli yardım büro başkanının sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Gerektiğinde adli yardım yürütme kurulunun teklifi, yönetim kurulunun kararı ile emek ve mesaisini adli yardım bürosuna hasretmek üzere sigortalı çalışma esasları ile bir avukat adli yardım büro müdürü olarak atanabilir. Büro personeli, hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları bakımından Balıkesir Barosu personel rejimine tabidir.
Büro müdürü;
a. Bu yönergede açıklanan esaslara göre adli yardım başvurularını alır, gerekli belgeleri toplayarak yürütme kuruluna sunar;
b. Çağrı üzerine yürütme kurulu toplantılarına katılır;
c. Adli yardım istemi hakkında yürütme kurulunca verilecek kararlara ilişkin gerekli yazışmaları yapar;
d. Adli yardım ve ön hizmet bürolarının görev listelerini hazırlar; bu listelerin duyurulması için gereğini yapar;
e. Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli ve özenli tutulmasını sağlar;
f. Her adli yardım başvurusu için ayrı bir dosya açıp tüm bilgi ve belgeleri muhafaza eder;
g. İstatistik çalışmasına yönelik veri ve bilgileri toplar;
h. Adli yardım bürosu çalışmaları hakkında Yürütme Kuruluna üç ayda bir rapor sunar;
i. Ücret ödemesi yapılacak görev evrakını yürütme kuruluna sunar, karar verilen ücret ödeme evrakını hazırlar;
j. Baro yönetim kurulu ile adli yardım yürütme kurulunca verilecek diğer görev ve işleri yerine getirir.

Yürütme kurulu :
MADDE 5 : Adli yardım yürütme kurulu, adli yardımdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek beş avukatın katılımı ile toplam altı üyeden oluşur.
Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki yürütme kurulu üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde, yönetim kuruluna seçilme yeterliliğine sahip avukatlar arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Kuruldaki görevleri nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez.
Kurul, kendi arasında bir başkan ve bir yazman seçer; toplantılarda, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının ‘yönetim kurulu’ toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır.
Yürütme kurulu;
a. Adli yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar;
b. Görevli avukatlara ödenecek ücret konusunda karar verir;
c. Adli Yardım Bürosu ve ön hizmet bürosu çalışmalarını yönlendirir ve denetler;
d. Adli Yardım Bürosunun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür;
e. Adli yardım koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretilmesi ve uygulama çalışmalarını yürütür;
f. Adli Yardım Bürosu çalışmalarına ilişkin raporu üç ayda bir Baro Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlar;
g. Adli Yardım Bürosu bütçesini hazırlayarak Baro Yönetim Kuruluna sunar;
h. Görevli avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla toplantılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kuruluna öneri götürür;
i. Ön hizmet bürosunda kullanılacak matbu formları hazırlar;
j. Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgi ve belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuku yönünden Yönetim Kurulu’na öneri götürür;
k. Adli Yardım Bürosu işleyişinde gerekli bilgisayar programının hazırlığı ve uygulamasını yürütür, elemanların eğitimini sağlar,
l. Adli yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda çalışmalar yapar.